หน้าหลัก หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

นางขวัญอนงค์   มหาวัน
หัวหน้าสำนักปลัด
Admin - 2020-07-13 13:40:57

นางขวัญอนงค์ มหาชน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

นายสุธน   กล้าหาญ
ผู้อำนวยการกองช่าง
Admin - 2020-07-13 13:40:44

นายสุธน กล้าหาญ ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวศรีนวล   ไชยปัญญา
ผู้อำนวยการกองคลัง
Admin - 2020-07-13 13:40:26

นางสาวศรีนวล ไชยปัญญา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

1