หน้าหลัก รายงานประชุมประจำเดือน

รายงานประชุมประจำเดือน

14387
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 6/2564
Admin - 2021-07-05 15:05:42

รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 6/2564

393231
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 5/2564
Admin - 2021-06-08 11:19:01

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้กำหนดจัดประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและจ้างเหมาบริการ เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลและติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2564
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2564
Admin - 2021-04-26 15:17:44

รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2564

188055
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 3/2564
Admin - 2021-04-21 15:21:20

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้กำหนดจัดประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและจ้างเหมาบริการ เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลและติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 3/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

77201
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2564
Admin - 2021-02-01 10:02:21

ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ------------------------------- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาวันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 12/ 2563 วาระที่ 3 เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ 3.1 เรื่องการเข้าปฏิบัติราชการของพนักงานในการลงเวลาปฏิบัติราชการ 3.2 เรื่องการลาข้าราชการ ลูกจ้าง ต้องมีใบลาเพื่อเป็นหลักฐานทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็น ลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อน และต้องมอบอำนาจให้แก่บุคคลที่สามารถรับผิดชอบงานแทนได้ 3.2 การแต่งกายในวันจันทร์ ชุดสีกากี /วันอังคาร และพฤหัสบดี ชุดสุภาพ/วันพุธ ชุดกีฬา วันศุกร์ ชุดพื้นเมือง 3.3 เรื่องยาเสพติด การดื่มสุรา การพนันทุกชนิด 3.4 การอยู่เวรยาม ทุกคนที่ได้รับมอบหมาย ต้องปฏิบัติตามหน้าที่คำสั่งอย่างเคร่งครัด 3.5 การขับเคลื่อนวาระ “ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข” เดินหน้าลำปางสะอาด กำหนดดำเนินกิจกรรมเดินหน้าลำปางสะอาด ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการเป็นประจำในทุกวันศุกร์ 2 ของเดือน วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

30168
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 12/2563
Admin - 2020-12-24 11:48:56

รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 12/2563

188056
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2563
Admin - 2020-12-01 13:20:40

รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2563

20814
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 10/2563
Admin - 2020-10-26 14:01:09

รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 10/2563

98802
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 9/2563
Admin - 2020-10-15 15:50:42

รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 9/2563

14289
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 8/2563
Admin - 2020-09-18 11:07:41

รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 8/2563

20200525_101315
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 7/2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)
Admin - 2020-08-04 11:54:10

รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 7/2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)

1  

ข่าวยอดนิยม