หน้าหลัก คำสั่ง/ประกาศ อบต.

คำสั่ง/ประกาศ อบต.

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผล
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผล
Admin - 2021-02-17 10:32:00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้กำหนดแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ซึ่งมีมติให้หน่วยงานภาครัฐลด การใช้พลังงานลง 10 % โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดเตรียมระบบรายงาน และประมวลผลผ่าน www.e-report-energy.go.th และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)กำหนดให้ระบบ “มาตรการประหยัดพลังงาน” เป็นตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ ขอแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผล

วันหยุดราชการ
แต่งตั้งผู้อยู่เวรยามและผู้ตรวจเวรยามรักษาสถานที่ราชการที่ทำการ อบต.บ้านโป่ง ประจำเดือนมิ.ย.63
Admin - 2020-11-09 11:37:27

แต่งตั้งผู้อยู่เวรยามและผู้ตรวจเวรยามรักษาสถานที่ราชการที่ทำการ

วันหยุดราชการ
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ ประจำเดือน กรกฏาคม 2563
Admin - 2020-11-09 11:37:12

แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ

วันหยุดราชการ
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2563
Admin - 2020-11-09 11:34:37

แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2563

วันหยุดราชการ
แต่งตั้งผู้อยู่เวรยามและผู้ตรวจเวรยามรักษาสถานที่ราชการที่ทำการ อบต.บ้านโป่ง ประจำเดือนสิงหาคม.63
Admin - 2020-11-09 11:34:07

แต่งตั้งผู้อยู่เวรยามและผู้ตรวจเวรยามรักษาสถานที่ราชการที่ทำการ อบต.บ้านโป่ง

วันหยุดราชการ
แต่งตั้งผู้อยู่เวรยามและผู้ตรวจเวรยามรักษาสถานที่ราชการที่ทำการ อบต.บ้านโป่ง ประจำเดือนกรกฎาคม.63
Admin - 2020-11-09 11:33:51

แต่งตั้งผู้อยู่เวรยามและผู้ตรวจเวรยามรักษาสถานที่ราชการที่ทำการ

วันหยุดราชการ
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2563
Admin - 2020-11-09 11:32:28

แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ

Untitled
การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
Admin - 2020-10-29 13:56:47

คำสั่งแต่งตั้ง ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนทุกข์

1