ข้อมูลพื้นฐาน

Admin - 2020-07-09 10:58:23 263 คนดู
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ตั้งอยู่ เลขที่ 118 หมู่ 3 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 16  ธันวาคม พ.ศ. 2539 ซึ่งได้บัญญัติถึงหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลไว้ในมาตรา 40 ว่า “สภาตำบลที่มีรายได้ ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 150,000 บาท หรือตามเกณฑ์รายได้เฉลี่ยของสภาตำบลที่ได้มีประกาศของ กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ อาจจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลได้ การจัดตั้งองค์การบริหารตำบลให้ทำโดยประกาศของกระทรวงมหาดไทย       ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะต้องระบุชื่อและเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลไว้ในประกาศด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น” 

 1. สภาพทั่วไป
  1.  ที่ตั้ง ตำบลบ้านโป่ง เป็นตำบลหนึ่งในจังหวัดลำปาง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภองาว ไปทางทิศใต้

11  กิโลเมตร  ตั้งอยู่ เลขที่ 118  หมู่ 3  ตำบลบ้านโป่ง  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง

 1.  เขตการปกครอง  มีหมู่บ้านทั้งหมด  12  หมู่บ้าน  ซึ่งอยู่ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านโป่งทั้งหมด  ดังนี้
หมู่ที่  1      บ้านสบเอิม
หมู่ที่  2      บ้านใหม่
หมู่ที่  3      บ้านสบพลึง
หมู่ที่  4      บ้านโป่ง
หมู่ที่  5      บ้านเป๊าะ
หมูที่  6      บ้านเหล่า
หมู่ที่  7      บ้านหาดเชี่ยว
หมู่ที่  8      บ้านต้นมื่น
หมู่ที่  9      บ้านโป่งพัฒนา
หมู่ที่  10     บ้านเป๊าะทอง
หมู่ที่  11     บ้านสันโค้งพัฒนา
หมู่ที่  12     บ้านโป่งแก้ว

อาณาเขต      

                     ทิศเหนือ                   ติดต่อกับ   ตำบลหลวงใต้  อำเภองาว
                     ทิศใต้                       ติดต่อกับ   ตำบลบ้านหวด  อำเภองาว
                     ทิศตะวันออก             ติดต่อกับ   ตำบลแม่ตีบ      อำเภองาว
                     ทิศตะวันตก               ติดต่อกับ   ตำบลบ้านอ้อน  อำเภองาว

 1.  การจัดตั้ง

                      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อวันที่  16  ธันวาคม  พ.ศ.  2539  โดยได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก  และได้รับการปรับขนาดจากองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง  เมื่อวันที่  3  เมษายน  พ.ศ.  2551
 
1.4  พื้นที่
                       พื้นที่ทั้งหมดของตำบลบ้านโป่ง  มีจำนวน  127.25  ตารางกิโลเมตร หรือ 79,531.25 ไร่  สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขามีความลาดเทเล็กน้อย จากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก สภาพดินเป็นดิน ร่วนปนทรายหรือดินเหนียว ที่ดอนเป็นดินลูกรังหรือหินผาผุ

 1.  ประชากร

                       ตำบลบ้านโป่ง  มีประชากรทั้งหมด  6,931  คน  แยกเป็นชาย  3,502  คน  หญิง  3,429  คน จำนวน  2,239  ครัวเรือน  (ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง  เดือนเมษายน  2557)

หมู่ที่ บ้าน ครัวเรือน (หลัง) ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
1 บ้านสบเอิม 193 320 310 630
2 บ้านใหม่นาแช่ 169 288 276 564
3 บ้านสบพลึง 156 229 248 477
4 บ้านโป่ง 218 269 287 556
5 บ้านเป๊าะ 259 347 373 720
6 บ้านเหล่า 190 358 340 698
7 บ้านหาดเชี่ยว 149 227 191 418
8 บ้านต้นมื่น 171 278 253 531
9 บ้านโป่งพัฒนา 187 283 299 582
10 บ้านเป๊าะทอง 217 352 325 677
11 บ้านสันโค้งพัฒนา 152 279 236 515
12

บ้านโป่งแก้ว

178 272 291 563
รวม 2,239 3,502 3,429 6,931

 

 1. สภาพทางเศรษฐกิจ
  1.  อาชีพ

                      ส่วนใหญ่ราษฎรประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมเป็นหลัก  ทำนา  ทำสวน มะม่วง  ลำไย  หรือทำไร่  ปลูกพืชฤดูแล้ง  เช่น  กระเทียม  ข้าวโพด  ฝ้าย  ถั่วประเภทต่างๆ  เพื่อไว้บริโภค และบางส่วน    ที่เหลือไว้จำหน่าย  แต่ราษฎรมักจะประสบปัญหาไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเองหรือมีแต่น้อย  ทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอหรือผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ  อีกทั้งยังประสบปัญหาในเรื่องการประกันราคาจำหน่าย  สถานที่แลกเปลี่ยนสินค้าบางพื้นที่ต้องอาศัยฝนฟ้าตามฤดูกาลถึงจะเพาะปลูกได้  และมีอาชีพรับจ้างทั่วไปหรืออพยพย้ายถิ่นไปหางานทำในตัวเมืองหรือต่างประเทศ

 1. หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

         -  ธนาคาร                                          -                  แห่ง
         -  โรงแรม                                           -                  แห่ง
         -  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                             1                 แห่ง
        -  โรงงานอุตสาหกรรม                           -                  แห่ง
        -  โรงสี                                               12              แห่ง
 

 1. สภาพทางสังคม
  1.  การศึกษา

     -  โรงเรียนประถมศึกษา                                    2                 แห่ง
     -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                       1                 แห่ง
     -  โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)     1                  แห่ง
     -  โรงเรียนอาชีวศึกษา                                      -                  แห่ง
     -  โรงเรียน/ สถาบันชั้นสูง                                  -                  แห่ง
      -  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน                         12                 แห่ง

 1. สถาบันและองค์กรทางศาสนา

      -  วัด/สำนักสงฆ์                                            6                  แห่ง
      -  มัสยิด                                                       -                  แห่ง
      -  ศาลเจ้า                                                    1                 แห่ง
      -  โบสถ์                                                       -                  แห่ง
      -  สาธารณสุข                                               -                  แห่ง
                      -  โรงพยาบาล                                       1                 แห่ง
                      -  สถานีอนามัย                                     -                  แห่ง
                       -  อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 
 
          3.3  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
                        - ป้อมยามตำรวจ                                   1                 แห่ง
                       - สถานีดับเพลิง                                      -                  แห่ง
 
          3.4  หน่วยงานราชการอื่นๆ
                      - หน่วยงานของกรมป่าไม้                          2                 แห่ง
                     - สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง  สาขางาว    1                 แห่ง        
 
4.  การบริการพื้นฐาน
        4.1  การคมนาคม
        มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1   ถนนพหลโยธิน  จากจังหวัดลำปางผ่านตำบลบ้านโป่งไปจังหวัดพะเยาและทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  103  จากจังหวัดแพร่สู่ตำบลบ้านโป่ง  บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1  ที่  หมู่ที่ 5, 10  แยกไปจังหวัดลำปางและจังหวัดพะเยาและมีถนนลาดยางของกรม ทางหลวงชนบทเลขที่ 1005 ระยะทาง  8  กิโลเมตร  ผ่านเข้าหมู่บ้าน  หมู่ที่  1, 2, 3, 8  สู่ตำบลบ้านอ้อน  ส่วนถนนภายในหมู่บ้านซึ่งใช้เป็นทางคมนาคมเดินทางระหว่างหมู่บ้านหรือสัญจรไปมาในชีวิตประจำวัน    ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรังไปสู่พื้นที่การเกษตรบางส่วน
 
        4.2   การโทรคมนาคม
         -  สถานีสัญญาณโทรศัพท์มือถือ                 2                 แห่ง
         -  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                       -                  แห่ง
         -  ตู้โทรศัพท์                                             9                 แห่ง
         -  อินเตอร์เน็ตตำบล                                  1                 แห่ง  
 
       4.3  การไฟฟ้า 
       -  มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน
 
        4.4  แหล่งน้ำธรรมชาติ
        - ลำน้ำ,ลำห้วย                                      14            แห่ง
        - บึง,หนอง,สระน้ำ                                   4            แห่ง
 
       4.5  แหล่งน้ำสร้างขึ้น
       - ฝาย                                                       8           แห่ง
       - บ่อน้ำตื้น                                            362            แห่ง
       - บ่อโยก                                                   8           แห่ง
       - ประปาหมู่บ้าน                                       11           แห่ง
  
5.  ข้อมูลอื่นๆ
          5.1  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
        -  ป่าไม้ธรรมชาติหมู่  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
 
          5.2  มวลชนจัดตั้ง
        -  กรรมการพัฒนาสตรีระดับตำบล (กพสต.)              1               แห่ง
        -  กรรมการพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน                        80               คน
        -  ศูนย์กีฬาตำบล                                                   1              ศูนย์
 
6.  ศักยภาพในตำบล
          6.1  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
               1)  จำนวนบุคลากร 
                   สมาชิก อบต. จำนวน  24  คน  และคณะผู้บริหาร อบต.    จำนวน    ๔   คน  
                   ลูกจ้างประจำ                                                              จำนวน       1   คน
                   พนักงานจ้างตามภารกิจ                                               จำนวน     11   คน
                   พนักงานจ้างทั่วไป                                                       จำนวน       5   คน
                   ตำแหน่งในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล         จำนวน        7   คน
                   ตำแหน่งในส่วนการคลัง                                                จำนวน       3   คน
                   ตำแหน่งส่วนโยธา                                                        จำนวน       3   คน
 
               2)  ระดับการศึกษาของบุคลากร พนักงานส่วนตำบล    
                   ประถมศึกษา                                                                     -   คน
                   มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส.                                                    1   คน
                   ปริญญาตรี                                                                      10   คน
                   สูงกว่าปริญญาตรี                                                             3   คน
 
     


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *