หน้าหลัก กฏหมายเกี่ยวกับ อบต.

กฏหมายเกี่ยวกับ อบต.

Untitled
พรบ.เทศบาล ฉบับที่ 5 พ.ศ.2562
Admin - 2021-07-05 11:16:41

พรบ.เทศบาล ฉบับที่ 5 พ.ศ.2562

Untitled
พรบ.เทศบาล แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2552
Admin - 2021-07-05 11:15:57

พรบ.เทศบาล แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2552

Untitled
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2552
Admin - 2021-07-05 11:12:01

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2552

Untitled
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2562 ฉบับที่ 5
Admin - 2021-07-05 11:09:57

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2562 ฉบับที่ 5

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
Admin - 2021-07-05 10:06:05

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542
Admin - 2021-07-05 10:05:41

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542

1