Home ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารทางราชการ ประจำเดือนกรกฏาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารทางราชการ ประจำเดือนกรกฏาคม 2563

Admin - 2020-07-15 14:17:32 7 คนดู
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารทางราชการ ประจำเดือนกรกฏาคม 2563
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้จัดทำเอกสารการดำเนินงานในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563  เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งที่ได้ดำเนินการมาแล้ว ให้ประชาชนและหน่วยงานอื่น ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร

รูปภาพ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *