Home ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.บ้านโป่ง เรื่อง การมอบอำนาจของนายก อบต.ให้ ปลัด อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อบต.บ้านโป่ง เรื่อง การมอบอำนาจของนายก อบต.ให้ ปลัด อบต.

Admin - 2021-07-12 15:35:07 4 คนดู
ประกาศ อบต.บ้านโป่ง เรื่อง การมอบอำนาจของนายก อบต.ให้ ปลัด อบต.
ประกาศ อบต.บ้านโป่ง เรื่อง การมอบอำนาจของนายก อบต.ให้ ปลัด อบต.

เอกสาร
# รายละเอียด ดาวน์โหลด
ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *