Home ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการลดใช้พลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำปี พ.ศ.2564
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมส่งเสริมการลดใช้พลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำปี พ.ศ.2564

Admin - 2021-08-27 13:52:30 8 คนดู
กิจกรรมส่งเสริมการลดใช้พลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำปี พ.ศ.2564
                    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้กำหนดแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ซึ่งมีมติให้หน่วยงานภาครัฐลด การใช้พลังงานลง 10 % โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดเตรียมระบบรายงานและประมวลผลผ่าน www.e-report-energy.go.th นั้น

                                                ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการลดใช้พลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
 

รูปภาพ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *