Home ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3

Admin - 2020-07-13 11:43:22 53 คนดู
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง  เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ประจำไตรมาสที่ 3
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ประจำไตรมาสที่ 3

เอกสาร
# รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
แนบท้ายประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *