Home ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Admin - 2020-07-10 11:15:12 69 คนดู
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  โครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  โครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563

เอกสาร
# รายละเอียด ดาวน์โหลด
ก่อสร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
ก่อสร้างถนน คสล ดาวน์โหลดเอกสาร
ก่อสร้างไหล่ทางถนน คสล ดาวน์โหลดเอกสาร
ก่อสร้างถนนคสล ดาวน์โหลดเอกสาร
ก่อสร้างถังเก็บน้ำประปา และระบบถังกรองน้ำผิวดิน ม ดาวน์โหลดเอกสาร
ก่อสร้างถนน คสล ดาวน์โหลดเอกสาร
ก่อสร้างถนน คสล ดาวน์โหลดเอกสาร
ก่อสร้างระบบถังกรองน้ำประปาหมู่บ้าน ต ดาวน์โหลดเอกสาร
ก่อสร้างถนน คสล ดาวน์โหลดเอกสาร
ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ม ดาวน์โหลดเอกสาร
ก่อสร้างรางระบายน้ำทุ่งโป่ง ม ดาวน์โหลดเอกสาร
ขุดลอกสระเก็บน้ำพร้อมปรับแต่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ ม ดาวน์โหลดเอกสาร
ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถขยะ อบต ดาวน์โหลดเอกสาร
จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล ดาวน์โหลดเอกสาร
ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล ดาวน์โหลดเอกสาร
จ้างก่อสร้างระบบถังกรองน้ำประปาหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
จ้างปรับปรุงผิวจราจร(โดยลาดยางแอสฟัลท์) ม ดาวน์โหลดเอกสาร
จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม ดาวน์โหลดเอกสาร
จัดซื้อวัสดุสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา (งบอุดหนุน) ดาวน์โหลดเอกสาร
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนDLTV ดาวน์โหลดเอกสาร
ซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกดีเซล ดาวน์โหลดเอกสาร
ปรับปรุงซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ดาวน์โหลดเอกสาร
ปรับปรุงถนนลูกรัง พร้อมวางท่อบริเวณที่นานายสม ม ดาวน์โหลดเอกสาร
ปรับปรุงผิวจราจร (โดยลาดยางแอสฟัลท์) หมู 5 บ้านเป๊าะ ดาวน์โหลดเอกสาร
ปรับปรุงผิวจราจร(โดยลาดยางแอสฟัลท์) ม ดาวน์โหลดเอกสาร
ปรับปรุงผิวจราจร(โดยลาดยางแอสฟัลท์)ม ดาวน์โหลดเอกสาร
ปรับปรุงผิวจราจร(โดยลาดยางแอสฟัลท์)หมู่ 1 ซ ดาวน์โหลดเอกสาร
ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต (โดยลาดยางแอสฟัลท์) ม ดาวน์โหลดเอกสาร
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (โดยขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำดิบ) ม ดาวน์โหลดเอกสาร
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (โดยขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำดิบ) ม ดาวน์โหลดเอกสาร
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน(โดยขุเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำดิบ) ม ดาวน์โหลดเอกสาร
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน(โดยขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำดิบ) ม ดาวน์โหลดเอกสาร

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *