หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

main-logo
กำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
Admin - 2560-10-02 08:38:14

กำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ

IMG_4089
ิประเพณีสลาภัต วัดบ้านสบพลึง ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
Admin - 2020-10-09 14:48:44

ประเพณีสลาภัต วัดบ้านสบพลึง ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

22887
ิประเพณีสลาภัต วัดบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
Admin - 2020-10-09 14:47:13

ประเพณีสลาภัต วัดบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

IMG_4232
กิจกรรมจิตอาสา “ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข” เดินหน้าลำปางสะอาด ประจำเดือนตุลาคม 2563
Admin - 2020-10-09 14:33:54

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข”เดินหน้าลำปางสะอาด ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. โดยจัดกิจกรรมการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ ณ บริเวณวัดบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

135
โครงการ "สายสัมพันธ์ครอบครัว" ประจำปี พ.ศ.2563
Admin - 2020-09-25 10:07:00

กิจกรรม “สายสัมพันธ์ในครอบครัว” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุแต่ละครอบครัวได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันกับสมาชิกในครอบครัว รวมถึงทำความเข้าใจซึ่งกันและกันอันจะเกิดความอบอุ่นในครอบครัว

21353
กองช่าง งานไฟฟ้า ออกให้บริการพื้นที่ ในตำบลบ้านโป่ง
Admin - 2020-09-14 14:30:35

กองช่าง งานไฟฟ้า ออกให้บริการพื้นที่ ในตำบลบ้านโป่ง หมู่ 2 หมู่ 9 หมู่ 12

จิตอาสา 11 ก
เชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข” เดินหน้าลำปางสะอาด ประจำเดือนกันยายน 2563
Admin - 2020-09-14 14:21:58

เชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข” เดินหน้าลำปางสะอาด ประจำเดือนกันยายน 2563

ประชาสัมพันธ์ภาษี
ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
Admin - 2020-09-02 16:31:30

ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

4172
วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ในหัวข้อเรื่อง "เทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนลดหมอกควัน และการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง"
Admin - 2020-09-02 14:15:58

วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ในหัวข้อเรื่อง "เทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนลดหมอกควัน และการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง"

จิตอาสา ส_23
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารทางราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2563
Admin - 2020-09-02 14:13:55

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้จัดทำเอกสารการดำเนินงานในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม/โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งที่ได้ดำเนินการมาแล้ว ให้ประชาชนและหน่วยงานอื่น ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารทางราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารทางราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2563
Admin - 2020-09-02 14:12:56

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้จัดทำเอกสารการดำเนินงานในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม/โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งที่ได้ดำเนินการมาแล้ว ให้ประชาชนและหน่วยงานอื่น ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารทางราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารทางราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2563
Admin - 2020-09-02 14:12:48

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้จัดทำเอกสารการดำเนินงานในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม/โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งที่ได้ดำเนินการมาแล้ว ให้ประชาชนและหน่วยงานอื่น ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร

จิตอาสา ส_23
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารทางราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2563
Admin - 2020-09-02 14:11:32

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้จัดทำเอกสารการดำเนินงานในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม/โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งที่ได้ดำเนินการมาแล้ว ให้ประชาชนและหน่วยงานอื่น ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563
ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563
Admin - 2020-08-17 14:14:01

ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563

งานภาษี2
กำหนดการออกบริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
Admin - 2020-08-17 13:40:52

กำหนดการออกบริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

งานภาษี1
การออกบริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ ประจำปี 2563
Admin - 2020-08-17 13:32:21

การออกบริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ หมู่ที่ 1ประจำปี 2563

จิตอาสา ส_24
กิจกรรมจิตอาสา “ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข”เดินหน้าลำปางสะอาด ประจำเดือนสิงหาคม 2563
Admin - 2020-08-13 11:32:08

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข”เดินหน้าลำปางสะอาด ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. โดยจัดกิจกรรมการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ (ตัดหญ้าและทำความสะอาด) ณ บริเวณโรงเรียนผู้สูงอายุจำปาทอง ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

20200803_101528
โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Admin - 2020-08-04 13:45:20

โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

41487
ประชุมผู้ปกครองศูนย์เด็กเล็กบ้านเป๊าะทอง ตำบลบ้านโป่ง
Admin - 2020-07-24 13:57:38

ประชุมผู้ปกครองศูนย์เด็กเล็กบ้านเป๊าะทอง ตำบลบ้านโป่ง ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

S__1712147
สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลงพื้นที่สำรวจ หมู่ที่10 บ้านเป๊าะทอง ตำบลบ้านโ่ป่ง
Admin - 2020-07-24 13:53:48

สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลงพื้นที่สำรวจ หมู่ที่10 บ้านเป๊าะทอง ซอยที่6