หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

main-logo
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง การกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
Admin - 2560-10-02 10:55:15

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง การกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ

ประกาศ อบต.บ้านโป่ง เรื่อง การมอบอำนาจของนายก อบต.ให้ ปลัด อบต.
ประกาศ อบต.บ้านโป่ง เรื่อง การมอบอำนาจของนายก อบต.ให้ ปลัด อบต.
Admin - 2021-07-12 15:35:44

ประกาศ อบต.บ้านโป่ง เรื่อง การมอบอำนาจของนายก อบต.ให้ ปลัด อบต.

ประกาศ อบต.บ้านโป่ง เรื่อง การมอบอำนาจของนายก อบต.ให้ ปลัด อบต.
ประกาศ อบต.บ้านโป่ง เรื่อง การมอบอำนาจของนายก อบต.ให้ ปลัด อบต.
Admin - 2021-07-12 15:35:07

ประกาศ อบต.บ้านโป่ง เรื่อง การมอบอำนาจของนายก อบต.ให้ ปลัด อบต.

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารทางราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2564
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารทางราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2564
Admin - 2021-07-05 14:52:31

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารทางราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2564

26018
งานบริการสาธารณะ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยให้รถบรรทุกน้ำ ขนส่งน้ำเพื่อไปเติมประปาหมู่บ้านในพื้นที่บ้านเป๊าะทอง หมู่ 10 เนื่องจากน้ำไม่เพียงพอ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2564
Admin - 2021-06-28 10:28:39

งานบริการสาธารณะ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยให้รถบรรทุกน้ำ ขนส่งน้ำเพื่อไปเติมประปาหมู่บ้านในพื้นที่บ้านเป๊าะทอง หมู่ 10 เนื่องจากน้ำไม่เพียงพอ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2564

39395
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ กิจกรรม "ถ่ายทอดภูมิปัญญาจากผู้สูงวัยสู่เยาวชนและประชาชน ตำบลบ้านโป่ง" ในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนบ้านใหม่นาแช่ ตำบลบ้านโป่ง โดยมีกิจกรรม ทำบายศรี , ตัดตงกระดาษ, สานก๋วยสลาก และการจัดดาเครื่องสืบชะตา
Admin - 2021-06-25 11:32:10

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ กิจกรรม "ถ่ายทอดภูมิปัญญาจากผู้สูงวัยสู่เยาวชนและประชาชน ตำบลบ้านโป่ง" ในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนบ้านใหม่นาแช่ ตำบลบ้านโป่ง โดยมีกิจกรรม ทำบายศรี , ตัดตงกระดาษ, สานก๋วยสลาก และการจัดดาเครื่องสืบชะตา

42261
กองช่าง งานไฟฟ้า ออกบริการซ่อมแซมเสียงตามสายในพื้นที่ ม.9 บ้านโป่งแก้ว ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564
Admin - 2021-06-25 11:30:27

กองช่าง งานไฟฟ้า ออกบริการซ่อมแซมเสียงตามสายในพื้นที่ ม.9 บ้านโป่งแก้ว ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564

41569
กองช่าง งานประปาออกบริการซ่อมแซมในพื้นที่ ม.10 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564
Admin - 2021-06-25 11:28:30

กองช่าง งานประปาออกบริการซ่อมแซมในพื้นที่ ม.10 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564

41283
กองช่าง ออกบริการซ่อมแซมไฟกิ่ง หมู่ 7 บ้านหาดเชี่ยว ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว ในวัน 17 มิถุนยน 2564
Admin - 2021-06-25 11:27:49

กองช่าง ออกบริการซ่อมแซมไฟกิ่ง หมู่ 7 บ้านหาดเชี่ยว ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว ในวัน 17 มิถุนยน 2564

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ โรงเรียนบ้านโป่ง_6
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งจัดทำโครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่ง โรงเรียนบ้านโป่ง วัดบ้านใหม่นาแช่ โรงเรียนบ้านใหม่นาแช่ โรงเรียนบ้านสบพลึง ตำบลบ้านโป่ง ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564
Admin - 2021-06-25 11:25:45

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งจัดทำโครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่ง โรงเรียนบ้านโป่ง วัดบ้านใหม่นาแช่ โรงเรียนบ้านใหม่นาแช่ โรงเรียนบ้านสบพลึง ตำบลบ้านโป่ง ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564

คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง
คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง
Admin - 2021-06-23 14:18:42

คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง

คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง
คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง
Admin - 2021-06-23 14:18:02

คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง

คำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักปลัด
คำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักปลัด
Admin - 2021-06-23 14:17:01

คำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักปลัด

คำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของปลัด
คำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของปลัด
Admin - 2021-06-23 14:16:16

คำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของปลัด

คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
Admin - 2021-06-23 13:55:13

คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

คำสั่งรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
คำสั่งรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
Admin - 2021-06-23 13:54:38

คำสั่งรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

คำสั่งรักษาราชการแทนปลัด
คำสั่งรักษาราชการแทนปลัด
Admin - 2021-06-23 13:54:06

คำสั่งรักษาราชการแทนปลัด

คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
Admin - 2021-06-23 13:53:15

คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
Admin - 2021-06-23 13:52:32

คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง