หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

main-logo
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง การกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
Admin - 2560-10-02 10:55:15

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง การกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง การกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง การกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
Admin - 2021-01-14 10:53:48

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง การกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ

รับรองงบ
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
Admin - 2021-01-12 09:55:26

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

รายไตรมาส1
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564)
Admin - 2021-01-12 09:53:35

รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564)

134327
ประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่การวิจัยชุมชน RECAP กับผู้นำชุมชนในพื้นที่ หมู่ที่ 10 บ้านเป๊าะทอง ตำบลบ้านโป่ง
Admin - 2020-12-15 15:48:09

ทีมวิจัยชุมชน RECAP อบต.บ้านโป่ง (งาน สสส.) นำทีมโดย นายเฉลิมชัย สร้อยนาค ตำแหน่ง ปลัด อบต.บ้านโป่ง ลงพื้นที่การวิจัยชุมชน RECAP เพื่อรวบรวมข้อมูล และเรียนรู้ข้อมูลชุมชน พร้อมเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม กับผู้นำชุมชนในพื้นที่ หมู่ที่ 10 บ้านเป๊าะทอง ตำบลบ้านโป่ง ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563

3131
กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ ออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ ปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านใหม่นาแช่
Admin - 2020-12-09 15:22:30

กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ ออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ ปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านใหม่นาแช่

ออกบริการเก็บค่าธรรมเนียมขยะ
การออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำงบประมาณ 2564
Admin - 2020-12-08 16:24:17

การออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำงบประมาณ 2564

กำหนดเวลาชำระภาษี1_0
กำหนดเวลาภาษีป้าย ประจำปี 2564
Admin - 2020-12-08 16:20:24

กำหนดเวลาภาษีป้าย ประจำปี 2564

IMG_4850
วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบโล่เกียรติคุณแก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ที่ได้ให้การสนับสนุนด้านการพัฒนา ตาม โครงการ "บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"
Admin - 2020-12-04 11:31:00

วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ให้คงความอุดมสมบูรณ์จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึงป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืนภาคเหนือ และได้สรุปผลการดำเนินโครงการพร้อมมอบโล่เกียรติคุณ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

IMG_4089
ิประเพณีสลาภัต วัดบ้านสบพลึง ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
Admin - 2020-10-09 14:48:44

ประเพณีสลาภัต วัดบ้านสบพลึง ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

22887
ิประเพณีสลาภัต วัดบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
Admin - 2020-10-09 14:47:13

ประเพณีสลาภัต วัดบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

IMG_4232
กิจกรรมจิตอาสา “ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข” เดินหน้าลำปางสะอาด ประจำเดือนตุลาคม 2563
Admin - 2020-10-09 14:33:54

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข”เดินหน้าลำปางสะอาด ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. โดยจัดกิจกรรมการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ ณ บริเวณวัดบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

135
โครงการ "สายสัมพันธ์ครอบครัว" ประจำปี พ.ศ.2563
Admin - 2020-09-25 10:07:00

กิจกรรม “สายสัมพันธ์ในครอบครัว” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุแต่ละครอบครัวได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันกับสมาชิกในครอบครัว รวมถึงทำความเข้าใจซึ่งกันและกันอันจะเกิดความอบอุ่นในครอบครัว

21353
กองช่าง งานไฟฟ้า ออกให้บริการพื้นที่ ในตำบลบ้านโป่ง
Admin - 2020-09-14 14:30:35

กองช่าง งานไฟฟ้า ออกให้บริการพื้นที่ ในตำบลบ้านโป่ง หมู่ 2 หมู่ 9 หมู่ 12

จิตอาสา 11 ก
เชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข” เดินหน้าลำปางสะอาด ประจำเดือนกันยายน 2563
Admin - 2020-09-14 14:21:58

เชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข” เดินหน้าลำปางสะอาด ประจำเดือนกันยายน 2563

ประชาสัมพันธ์ภาษี
ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
Admin - 2020-09-02 16:31:30

ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

4172
วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ในหัวข้อเรื่อง "เทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนลดหมอกควัน และการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง"
Admin - 2020-09-02 14:15:58

วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ในหัวข้อเรื่อง "เทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนลดหมอกควัน และการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง"