หน้าหลัก คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน

imagesN78A4D23
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
Admin - 2020-09-17 14:02:35

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

imagesN78A4D23
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)
Admin - 2020-09-17 14:02:08

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)

imagesN78A4D23
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)
Admin - 2020-09-17 13:59:02

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)

4x8cnh
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
Admin - 2020-09-17 13:57:33

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

dek-farmhouse-1
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
Admin - 2020-09-17 13:55:37

การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

dek-farmhouse-1
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
Admin - 2020-09-17 13:55:05

การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

9258PIC58PICxeb4Zasu4N8i2_PIC2018_png_860
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
Admin - 2020-09-17 13:53:55

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

dek-farmhouse-1
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
Admin - 2020-09-17 13:51:47

การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

dek-farmhouse-1
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพืนที่เกิน 200 ตารางเมตร
Admin - 2020-09-17 13:50:45

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพืนที่เกิน 200 ตารางเมตร

imagesN78A4D23
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
Admin - 2020-09-17 13:50:07

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

images6ZAB79YO
แจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
Admin - 2020-09-17 10:18:41

แจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

images6ZAB79YO
การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
Admin - 2020-09-17 10:17:52

การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

images6ZAB79YO
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
Admin - 2020-09-17 10:17:04

การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2

images6ZAB79YO
การแจ้งถมดิน
Admin - 2020-09-17 10:16:29

การแจ้งถมดิน

images6ZAB79YO
การแจ้งขุดดิน
Admin - 2020-09-17 10:15:50

การแจ้งขุดดิน

images6ZAB79YO
การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
Admin - 2020-09-17 10:15:07

การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22

images6ZAB79YO
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
Admin - 2020-09-17 10:12:28

การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

images6ZAB79YO
การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า-ออก ของรถเพื่อการอื่น
Admin - 2020-09-17 10:11:54

การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า-ออก ของรถเพื่อการอื่น

images6ZAB79YO
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
Admin - 2020-09-17 10:11:00

การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

images6ZAB79YO
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
Admin - 2020-09-17 10:10:26

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21